Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

In the twenty-first century civilization is global in size and has a high technology. From a few years it is led by the Atlantean Alliance. ( US, UK and Europe )

Can we say: "we were here before!" ?

That old, forgotten world can be called Atlantidean civilization...
That's  emerged another culture, founded by the descendants of Noah. Who will look in the ancient "legends" and genealogies, and, most important in the Bible, will find  this conclusion.

Although this culture was ended by cataclysm, contemporary researches give us  evidences for existing this world. It makes our story logical and coherent. And clear...

Biali - zwłaszcza w Ameryce Północnej - nie są zbyt dobrze pamiętani przez miejscowych.  Jednak cywilizacje musiały się spotkać. Relacje z podróży, nie tylko Christophera Colona (Columbus), wskazują, że kiedyś, przed wiekami, kontynent amerykański już był odwiedzany. My znajdziemy te informacje w  miejscowe legendy i kamienne obiekty. Ślady są przynajmniej 3: irlandzcy mnisi, Wikingowie i... Fenicjanie. Co ciekawe,Fenicjanie, podobnie jak Kreteńczycy, Etruskowie i Egipcjanie, nazywani byli ... czerwonoskórymi! Jeszcze 1000 lat BC majański historyk, Votan pisał, że odwiedzał Trypolis i... prawdopodobnie Jerozolimę... Więc kto kogo odkrył czy odwiedził ?  

kulturowe echa potopu w pamięci ludów pdf

W XXI w. cywilizacja przybrała globalne rozmiary i dysponuje coraz wyższą techniką. Od kilkudziesięciu lat przewodzi jej trzon atlantycki, choćby przez związek USA, Brytanii i Europy.

Czy zaglądając w najdalszą przeszłość możemy powiedzieć: "JUŻ TU BYLIŚMY!" ? Ów dawny, zapomniany świat można nazwać cywilizacją atlantydzką... ( podobnie jak dziś ) To z niego wyłoniły się kolejne kultury, założone przez potomków Noego.

Kto poszuka w pradawnych "legendach" i genealogiach, no i najważniejsze w Bibli, znajdzie mnóstwo tropów wiodących do takiego wniosku. 

Pomimo, iż pracywilizację zakończył kataklizm geoklimatyczny, współczesne odkrycia znajdują coraz więcej dowodów potwierdzających fakt jej istnienia. To czyni naszą historię logiczną i spójną. I jasną, choć tyle teorii sciemnia...

 12.10. 1492 Columbus Day. Not all celebrate this day, because whites - especially in North America - are not very well remember. However civilizations had to meet. Travel stories, not only Christopher Colon (Columbus), indicate that once, centuries ago, the American continent was already visited. We can find this information in the local legends and stone objects. Traces are at least 3: Irish monks, Vikings and Phoenicians .... Interestingly, the Phoenicians, like the Cretans, the Etruscans and Egyptians were called redskins ...! Even 1000 years BC Mayan historian, Votan wrote that visited Tripoli and propably ...Jerusalem. So who's who discovered or visited?